Terms And Conditions - graphrr

ALLMÄNNA VILLKOR

De allmänna villkor (”Villkoren”) gäller mellan dig som kund (”kunden”, ”du”) och Min Pizza i Västerås AB, org. nr 559241-6308, Markörgatan 12, 723 38 Västerås. (”Min Pizza”), vid beställning av mat, dryck och eventuellt andra varor (tillsammans ”Vara”, ”Varor”) som tillhandahålls via www.minpizza.online;  eller Min Pizzas nedladdningsbara mobilapp (tillsammans ”Plattformen”). Genom att registrera ett användarkonto hos Min Pizza eller använda Plattformen och/eller Tjänsterna (definieras nedan) bekräftar du att du har läst och godkänner Villkoren. Via Plattformen kan du beställa Varor från de restauranger som finns tillgängliga på Plattformen (”Min Pizza Partners”, ”Partners”). Genom att beställa en Vara via Plattformen ingår du avtal direkt med den aktuella Min Pizza-Partnern och godkänner, om tillämpligt, Partnerns försäljningsvillkor.

Villkoren utgör parternas fullständiga reglering av alla frågor som Villkoren berör.

ALLMÄNT OM TJÄNSTERNA

1.1 Min Pizzas

transporttjänst och förmedling av kundens betalning, i den mån tillämpligt, benämns i det följande gemensamt ”Tjänsterna”. Min Pizza driver Plattformen och förmedlar din betalning till Min Pizzas Partners som säljer Varorna till dig. Varorna transporteras och levereras till den leveransadress du angett vid din beställning. Leverans sker av Min Pizzas bud eller genom Min Pizzas Partners, för de fall du inte själv väljer att hämta Varan hos Min Pizzas Partner (”Pick-Up”).

Du betalar för Varan inklusive ev. transport därav direkt till Min Pizza vid beställningstillfället och Min Pizza förmedlar betalningen vidare till Partnern. Du betalar alltså inte till det bud som levererar Varan till dig. Min Pizzas verksamhet är registrerad hos Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Västerås. Registreringen innebär att verksamheten regelbundet kontrolleras av kommunen.

1.2 Utbud av Varor

För att säkerställa Varans kvalitet fram till leverans till dig och leveranstiden, är utbudet av Min Pizza Partners på Plattformen begränsat till Partners med affärsställe i närheten av den leveransadress som du anger. Utbudet av Min Pizzas Partners och Varor kan variera från tid till annan och kunden hänvisas till Plattformen för uppdaterad information om detta.

1.3 Beställning och leverans

Samtliga beställningar genomförs på Plattformen genom att du väljer den eller de Varor som du önskar köpa. Välj sedan om du vill få din beställning levererad så snart som möjligt, hämta upp varan själv (Pick-Up) eller om du vill göra en förbeställning. En förbeställning kan göras maximalt tre (3) dygn i förväg. Observera att Min Pizza aldrig tar emot beställningar av Varor via mail eller via live-chatten. Varje genomförd beställning bekräftas via e-post och beräknad ungefärlig leveranstid visas på Plattformen.

Risken för Varan övergår på dig när den överlämnats till dig på överenskommen plats. Varken Min Pizzas Partners eller Min Pizza ersätter eventuella skador på Varor som uppstått efter leveranstidpunkten. Du ansvarar för att ta emot Varan på överenskommen leveransadress; erlagd betalning återbetalas inte av Min Pizzas Partners eller Min Pizza på grund av att du inte tagit emot Varan på överenskommen plats.

1.4 Innehåll i måltider och livsmedel

Måltider

För måltider som saluförs av restauranger presenterar Min Pizza den av Partnern tillhandahållna informationen. Vi reserverar oss dock för att restaurangen kan ha bytt ut eller kompletterat en råvara eller ingrediens som ingår i måltiden och för mer information om t ex allergener, ingredienser eller en råvaras ursprung ber vi kunden kontakta Min Pizzas Partner.

Måltider som saluförs via Plattformen tillagas och paketeras av Min Pizzas Partner- restauranger i kök godkända av Livsmedelsverket. Efter tillagning paketeras måltiden av restaurangen och, i den mån du inte valt Pick-Up, transporteras till dig på lämpligt sätt (i de fall där Min Pizzas bud ombesörjer leveransen sker detta i isolerade väskor). Måltiden levereras alltså till dig utan att någon av oss på Min Pizza har hanterat råvarorna som ingår i måltiden, eller den färdiga måltiden. Måltider från Min Pizzas Partner-restauranger är, om inte annat särskilt anges, avsedda att förtäras omedelbart efter att de levereras till dig och Min Pizza respektive Partner-restaurangen ansvarar inte för måltidens kvalitet om den förtärs senare.

Livsmedel

Om Varan utgörs av färdigförpackade livsmedel är det viktigt att du noggrant läser igenom innehållsförteckningen på förpackningen innan förtäring, i synnerhet om du är allergisk mot visst livsmedel eller ämne. Min Pizza reserverar sig för att innehållsförteckningen på Plattformen kan vara inkorrekt och innehållsförteckningen på Varans förpackning gäller alltid framför innehållsförteckning angiven på Plattformen, för det fall det skulle förekomma motstridig information. Om du har frågor angående ingredienser i livsmedel som saluförs via Plattformen, är du välkommen att kontakta Min Pizzas Partner.

2. PRISER OCH HUR MAN BETALAR

2.1 Priser

Aktuella priser för respektive Vara och för leveransen, visas i Plattformen. Min Pizza äger rätt att löpande ändra priser och/eller Tjänsternas innehåll. Vid väsentliga förändringar av Tjänsterna eller Plattformen uppdateras dessa Villkor och en ny version görs tillgänglig på Plattformen. Du ansvarar själv för att tillse att du tagit del av den senast uppdaterade versionen av Villkoren.

För de fall minsta ordervärde (“minimum”) för beställning hos Min Pizzas Partner är tillämpligt betalar du som kund mellanskillnaden mellan Varans eller Varornas pris (“beställningsvärdet”) och det minimum som gäller för den relevanta Partnern, om beställningsvärdet är lägre än minimum. Dessa kostnader återbetalas inte vid eventuell reklamation eller retur.

2.2 Introduktionspris, kampanjer och presentkort

Om Min Pizza erbjuder kunden introduktionspriser eller ”prova på-pris”, gäller sådant erbjudande endast en gång per registrerad användare. Detsamma gäller andra Min Pizza- kampanjer på Plattformen, om inte annat anges specifikt i den aktuella kampanjen. Min Pizza förbehåller sig rätten att avsluta kampanjer och tiden för introduktionspris eller liknande, utan föregående meddelande till kunden.

Presentkort (vouchers med ett bestämt nominellt värde) utställda av Min Pizza kan lösas in för att helt eller delvis betala för Varor, leverans och betalningsförmedlingstjänst vid beställning via Plattformen, såvida inte annat anges specifikt för presentkortet i fråga. Presentkortet kan ej lösas in mot kontanter. Presentkortet förbrukas vid användning oavsett om hela beloppet nyttjats eller ej. När giltighetsperioden angiven för presentkortet har gått ut kan presentkortet inte användas som betalningsmedel vid köp, inte återaktiveras och det värde som är kvar och ej förbrukats kan inte heller återbetalas.

2.3 Betalning

Om inte annat särskilt överenskommits, ska betalning för beställd Vara via Plattformen ske vid beställningstillfället med bankkort eller direktbetalning, eller med de andra betalningsmedel som erbjuds på Plattformen vid beställningstillfället.

Vi hanterar avstämning och utbetalning till Partnern. Vår marginal är minimal och därför tvingas vi ta ut en mindre avgift om 5 kr för vår betalningsförmedlingstjänst. Om vi inte gör detta har vi tyvärr inte möjlighet att fortsätta erbjuda denna form av betalningsförmedling. Vi hoppas att du har överseende med detta!

3. ÅTAGANDEN SOM KUND HOS MIN PIZZA

Genom att godkänna Villkoren intygar du att du är minst 18 år och att inga hinder föreligger för att du ska kunna godkänna dessa Villkor med bindande verkan. Du ansvarar själv för att de uppgifter du lämnar vid registrering av ditt användarkonto hos Min Pizza är korrekta. Dina inloggningsuppgifter och andra kunduppgifter ska hållas strikt konfidentiella och får inte spridas till någon annan. Du ansvarar själv för att tillse att dina inloggningsuppgifter förvaras säkert och inte sprids vidare.

Du har inte rätt att använda Min Pizzas varumärken eller firma utöver vad som krävs för användandet av Plattformen eller Tjänsterna

4. PERSONUPPGIFTSHANTERING OCH DATASKYDD

Dina personuppgifter behandlas i enlighet med . Länk??

5. REKLAMATIONER, SYNPUNKTER och ÅNGERRÄTT

5.1 Reklamation och feedback

Vi vill att du ska vara nöjd! Om det skulle vara något fel på en måltid eller annan Vara som levererats till dig, ber vi dig kontakta oss omedelbart via vårt Hjälpcenter eller de kontaktuppgifter som anges på Min Pizzas hemsida. Så snart som möjligt efter att vi mottagit din reklamation eller åsikt granskar vi ärendet för att identifiera problemet med syfte att finna en lösning i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Min Pizza förbehåller sig rätten att avgöra vad som anses vara en lämplig lösning i varje enskild situation.

5.2 Ångerrätt

Du har i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning (lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59)) rätt att frånträda köpeavtalet, dvs. utnyttja din ångerrätt, inom 14 dagar från den dag du tar emot Varan, eller väsentlig del av den (”Tidsfristen”). Ångerrätten gäller dock inte vid köp av måltider, livsmedel med kort hållbarhet eller i andra situationer där uttryckligt undantag finns enligt gällande konsumentskyddslagstiftning.

Ångerrätten gäller under förutsättning att Varan är i väsentligen oförändrat skick och att ingen försegling brutits. Du kan läsa mer om ångerrätt och vilka varor och tjänster som är undantagna från ångerrätt på Konsumentverkets hemsida.

5.3 Utnyttja din ångerrätt

Om du vill utnyttja din ångerrätt måste du inom Tidsfristen meddela Min Pizzas Partner eller Min Pizza om att du vill utnyttja din ångerrätt. Meddelande om utnyttjande av ångerrätten kan skickas till info@minpizza.online eller den adress som tillhandahålls av Min Pizzas kundtjänst.

Du måste ange ditt namn, din adress och annan relevant information, t.ex. ordernummer, fakturanummer och namn på varan i meddelandet. Du kan även använda den standardblankett för utövande av ångerrätt som Konsumentverket tagit fram och som du hittar här. Kom ihåg att blanketten ska skickas till Min Pizzas Partner eller Min Pizza och inte till Konsumentverket.

5.4 Retur vid utövande av ångerrätt

Vid utövande av ångerrätten är det du som betalar returfrakten och ansvarar för Varans skick efter det att du har mottagit Varan samt under returfrakten. Du kommer att få betala de direkta kostnaderna för att returnera Varan. Varan ska skickas i retur inom 14 dagar räknat från det datum meddelande om utövande av ångerrätt lämnades till Min Pizza. För information om adress till vilken returen ska skickas hänvisar vi till information tillhandahållen av vår kundtjänst. Varan ska skickas väl emballerad, i gott skick och i eventuell originalförpackning.

Vi ber er notera att våra Partners som säljare kan kräva att retur görs till den specifika butiken från vilken Varan levererades.

5.5 Återbetalning

Vid godkänd retur kommer Min Pizzas Partner eller Min Pizza att snarast betala tillbaka beloppet som hänförs den returnerade Varan, senast inom 30 dagar från det att den returnerade Varan mottagits. Återbetalning kommer ske enligt det betalningsmedel som du använde för betalning av Varan, såvida inte annat överenskommits eller Min Pizza eller Min Pizzas Partner av något skäl är förhindrad att använda sådant betalningsmedel. Från det belopp som ska återbetalas har Min Pizzas Partner, eller Min Pizza å Partnerns vägnar, rätt att dra av en summa motsvarande Varans värdeminskning jämfört med Varans ursprungliga värde, om och i den mån sådan värdeminskning beror på att du har hanterat Varan i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion. Min Pizza återbetalar inte avgifter för leverans eller betalningsförmedling eller andra serviceavgifter, rabattkoder eller ev. kostnad för minsta ordervärde.

6. KUNDTJÄNST ??

Min Pizza tillhandahåller support via vår kundtjänst. Du når vårt Hjälpcenter via vår hemsida eller app. Alternativt kan du kontakta oss via e-post info@minpizza.online För aktuell information om kundtjänstens öppettider hänvisas till Hemsidan.

7. MIN PIZZAS RÄTT ATT AVSLUTA TJÄNSTERNA

Min Pizza förbehåller sig rätten att avsluta Tjänsterna eller stänga av användandet av Plattformen för kunder som bryter mot dessa Villkor. En sådan uppsägning sker omedelbart och meddelas den aktuella kunden via e-post.

8. ÖVRIGT

¤ Min Pizza förbehåller sig rätten att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Villkoren till tredje part, förutsatt att den övertagande tredje parten kan förväntas fullgöra sina skyldigheter enligt Villkoren på ett för kunden tillfredsställande sätt.

¤ Du är skyldig att ersätta Min Pizza för all direkt och indirekt skada som Min Pizza lider till följd i anledning av ditt brott mot Villkoren.

¤ Utöver vad som i övrigt framgår av Villkoren gäller, försåvitt annat inte följer av tvingande lag, följande avseende Min Pizzas ansvar gentemot dig som Kund:

¤ Utöver vad som anges i Villkoren lämnar Min Pizza inga garantier beträffande innehåll, information, råvaror, ingredienser, tjänster eller annat som tillhandahålls av eller genom Min Pizza på Plattformen. Min Pizza lämnar vidare inte heller några garantier beträffande Plattformens eller Tjänsternas funktion, tillgänglighet, användbarhet eller säkerhet.

¤ Min Pizza ansvarar inte för obehörig åtkomst till eller ändring av information som Du skickar in till Min Pizza eller material eller information som du tar emot. Vidare ansvarar inte Min Pizza för brottsliga gärningar som begås med användning av Min Pizzas tjänster såsom exempelvis hot eller förtal, eller för obsceniteter eller störande, kränkande, olämpligt eller olagligt innehåll eller uppförande från någon användares sida.

¤ Min Pizza ansvarar inte för några direkta eller indirekta skador orsakade av din användning av Plattformen, Tjänsterna eller information från Min Pizza. Detta gäller dock inte om Min Pizza orsakat dig skada uppsåtligen eller genom grov oaktsamhet.

¤ Min Pizza förbehåller sig rätten att ställa in eller avboka en leverans av en eller fler Varor om Kunden har angivit bristande eller felaktiga uppgifter vid registrering, p.g.a. att Min Pizzas Partner inte har möjlighet att fullborda beställningen, eller vid force majeure-liknande händelser såsom pandemi, inklusive Corona, naturkatastrofer, krig, politiska oroligheter, strejk, lockout, blockad eller annat avtalshinder, eldsvåda, olyckshändelse eller annan omständighet utanför rimlig kontroll för Min Pizza, eller annan omständighet som väsentligen försvårar eller försämrar förutsättningarna för att leverans ska kunna fullgöras. Min Pizza åtar sig att så snart som möjligt meddela Kunden om en leverans kan komma att bli sen, alternativt om leveransen riskerar att utebli helt.

9. TVISTELÖSNING

Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag. Om tvist föreligger mellan Min Pizza och Kunden ska parterna i första hand försöka lösa tvisten genom överenskommelse. Om parterna inte kan enas ska tvisten i andra hand avgöras av Allmänna Reklamationsnämnden och i sista hand av allmän domstol.